Перейти до контенту

Напрямки діяльності закладу

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ЛіЦЕЮ

1. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у плані роботи школи, вдосконалювати систему роботи з обдарованими учнями початкової, середньої і старшої школи.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

3. На основі горизонтальної структури зв’язків внутрішньошкільного управління продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів на основі акмеологічного підходу.

4. Розробити ефективну систему внутрішньошкільного моніторингу навчального процесу в умовах досягнення високої якості знань школярів.

5. Спрямувати організацію системи виховної роботи школи на формування принципів моральності та духовності кожного учня, приділити особливу увагу патріотичному вихованню.

6. Продовжити роботу з формування іміджу школи шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості.

7. З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовжити роботу зі створення персональних веб-сайтів вчителів на базі наявного інформаційного ресурсу.

Виходячи з аналізу результативності навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2017-2018 навчальний рік основні напрямки та завдання:

-педагогічному колективу забезпечити особистісний та професійний саморозвиток, як умову формування методологічної культури кожного педагога;

- вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом:

- створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей;

- формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

- максимального використання можливостей гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості;

- підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- системного використання ефективних педагогічних технологій;

- організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

- створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.

Виходячи з аналізу результатів методичної роботи у 2016-2017 навчальному році та з метою її подальшого вдосконалення визначили на 2017-2018 навчальний рік основні напрямки та завдання:

1.Працювати над реалізацією дослідно-експерементальної роботи на тему «Особистісний та професійний саморозвиток вчителя як умова формування його методологічної культури»(2 рік).

2.Спрямувати науково-методичну роботу у 2017-2018 навчальному році на реалізацію єдиної науково-методичної теми  «Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів через поєднання інноваційних і традиційних технологій у навчально-виховному процесі» (3 рік).

3. З метою впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти забезпечити організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами в 9-му класах.

4. Продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.

5. Кожному вчителю у своїй діяльності використовувати елементи активної соціалізації особистості від початкової до старшої школи.

6. Методичному об’єднанню класних керівників продовжити роботу по запровадженню в навчально-виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

7. Спрямувати методичну роботу на подальше формування у педагогічних працівників навичок і розвиток умінь роботи з новими інформаційно-комунікаційними технологіями.

8. Вчителям-предметникам продовжувати активно готувати учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

ОСВІТНІ:

забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

створення індивідуальних проектів, програм, комплексних планів, самовдосконалення через організацію навчального процесу;

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку, мобільності), зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

ВИХОВНІ:

відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності.